Członkowie Wspierający Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej:

  • Przed­się­bior­stwo Ener­ge­tycz­ne w Sie­dl­cach Sp. z o.o.
  • Elek­tro­cie­płow­nia Mie­lec Sp. z o.o.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej:

  • 30 osób fizycznych

Jeże­li bli­skie są Pań­stwu cele Sta­tu­to­we Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­leż­nych Wytwór­ców Ener­gii Sko­ja­rzo­nej to zapra­sza­my do wstą­pie­nia w poczet człon­ków Stowarzyszenia.
Dle­kla­ra­cja Przy­stą­pie­nia do gro­na Człon­ków Zwy­czaj­nych Stowarzyszenia
Dekla­ra­cja przy­stą­pie­nia do gro­na Człon­ków Wspie­ra­ją­cych Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES