Misją Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­leż­nych Wytwór­ców Ener­gii Sko­ja­rzo­nej (SNWES) jest stwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny poglą­dów i doświad­czeń  dla insty­tu­cji, pod­mio­tów gospo­dar­czych, orga­ni­za­cji i osób fizycz­nych w celu reali­za­cji dzia­łań zbież­nych z cela­mi sta­tu­to­wy­mi SNWES, co w kon­se­kwen­cji powin­no dopro­wa­dzić do stwo­rze­nia nie dys­kry­mi­nu­ją­cych warun­ków dzia­ła­nia dla nie­za­leż­nych wytwór­ców ener­gii sko­ja­rzo­nej, funk­cjo­nu­ją­cych poza sek­to­rem zawo­do­wych przed­się­biorstw elektroenergetycznych.
W celu stwo­rze­nia warun­ków dla dyna­micz­ne­go roz­wo­ju seg­men­tu nie­za­leż­nych wytwór­ców ener­gii sko­ja­rzo­nej, funk­cjo­nu­ją­cych poza sek­to­rem zawo­do­wych przed­się­biorstw elek­tro­ener­ge­tycz­nych koniecz­ny jest aktyw­ny udział człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia i jego sym­pa­ty­ków w two­rze­niu ram praw­nych dla funk­cjo­no­wa­nia ukła­dów sko­ja­rzo­nych w Polsce.

Cele SNWES

Cele Sto­wa­rzy­sze­nia szcze­gó­ło­wo okre­śla­ją zakres jego dzia­łań, gdyż ukie­run­ko­wa­ne są na:

 • Zapew­nie­nie nie dys­kry­mi­nu­ją­cych warun­ków dzia­ła­nia nie­za­leż­nych wytwór­ców ener­gii sko­ja­rzo­nej, funk­cjo­nu­ją­cych poza sek­to­rem zawo­do­wych przed­się­biorstw elektroenergetycznych.
 • Budo­wa Part­ner­stwa Publicz­no-Pry­wat­ne­go (PPP) obej­mu­ją­ce mię­dzy inny­mi cie­płow­nic­two, gazow­nic­two i gmi­ny, ukie­run­ko­wa­ne­go na roz­wój koge­ne­ra­cji roz­pro­szo­nej we współ­dzia­ła­niu z ope­ra­to­ra­mi sys­te­mów dys­try­bu­cyj­nych (OSD) w elektroenergetyce.
 • Two­rze­nie, poprzez roz­wój koge­ne­ra­cji roz­pro­szo­nej, warun­ków wdro­że­nia w Pol­sce tech­no­lo­gii wodorowych.
 • Two­rze­nie warun­ków do wdra­ża­nia roz­wią­zań z zakre­su koge­ne­ra­cji roz­pro­szo­nej w sektorach: 
  • rol­nic­twa energetycznego,
  • gospo­dar­ki odpa­da­mi (oczysz­czal­nie ście­ków, skła­do­wi­ska odpadów),
  • prze­my­słu (kopal­nie węgla kamiennego).

Cele sto­wa­rzy­sze­nia są reali­zo­wa­ne poprzez:

 • Wystę­po­wa­nie do insty­tu­cji rzą­do­wych z wnio­ska­mi doty­czą­cy­mi nowe­li­za­cji ist­nie­ją­cych a tak­że two­rze­nie nowych aktów praw­nych regu­lu­ją­cych tema­ty­kę roz­wo­ju ener­ge­ty­ki skojarzonej.
 • Współ­pra­cę z orga­na­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej w celu zapew­nie­nia warun­ków dla roz­wo­ju sek­to­ra nie­za­leż­nych wytwór­ców w obsza­rze ener­gii sko­ja­rzo­nej, w szcze­gól­no­ści obni­że­nia ryzy­ka regu­la­cyj­ne­go dla dzia­łal­no­ści  nie­za­leż­nych inwe­sto­rów w tym obszarze.
 • Współ­pra­cę z orga­na­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej na rzecz popu­la­ry­za­cji ener­ge­ty­ki sko­ja­rzo­nej oraz reali­za­cji  pro­gra­mów mają­cych na celu wspie­ra­nie ini­cja­tyw w zakre­sie roz­wo­ju ryn­ku roz­pro­szo­nych źró­deł wytwór­czych energii.
 • Orga­ni­zo­wa­nie sym­po­zjów, kon­fe­ren­cji nauko­wych oraz szko­leń o tema­ty­ce zgod­nej z cela­mi sta­tu­to­wy­mi stowarzyszenia.
 • Pro­wa­dze­nie dzia­łań public rela­tions w obsza­rach zgod­nych z cela­mi sta­tu­to­wy­mi Stowarzyszenia.

Sta­tut Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­leż­nych Wytwór­ców Ener­gii Skojarzonej 

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES