Skład Zarzą­du:

  • Marek Zawad­ka — Pre­zes Zarzą­du
  • Robert Grzy­wacz — Czło­nek Zarzą­du
  • Andrzej Saj — Czło­nek Zarzą­du
  • Paweł Hałas — Czło­nek Zarzą­du

Skład Komi­sji Rewi­zyj­nej:

  • Piotr Dudziak — Prze­wod­ni­czą­cy
  • Paweł Kuchar­czyk — Wice­prze­wod­ni­czą­cy
  • Grze­gorz Pola­kow­ski — Sekre­tarz

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES