Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (SNWES) odbyło się w dniu 14 kwietnia 2005 roku w Warszawie. Inicjatywa powstania stowarzyszenia zrodziła się pod wpływem rosnącego rozwarcia między strategią UE (Dyrektywa kogeneracyjna 2004/8/WE) oraz strategią Polski (Polityka energetyczna Polski do 2025 roku) w zakresie rozwoju kogeneracji rozproszonej, a także elektroenergetyki gazowej w ogóle, i rzeczywistą praktyką, która skutkowała tym, że coraz częściej wyłączane z eksploatacji były małe i średnie gazowe źródła kogeneracyjne wybudowane przez niezależnych wytwórców. Stowarzyszenie powołali przedstawiciele ciepłownictwa i gazownictwa, niezależni inwestorzy spoza elektroenergetyki zawodowej, a także elektroenergetycy ze środowiska uczelnianego.

Celem Stowarzyszenia w roku 2005 było zapewnienie niedyskryminujących warunków działania niezależnym wytwórcom energii skojarzonej, działającym poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych. W horyzoncie średnioterminowym – budowa partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego ciepłownictwo, gazownictwo i gminy, ukierunkowanego na rozwój kogeneracji rozproszonej we współdziałaniu z operatorami dystrybucyjnymi w elektroenergetyce. Natomiast w horyzoncie długoterminowym celem było tworzenie, poprzez rozwój kogeneracji rozproszonej, warunków do wdrażania w Polsce nowych technologii wytwórczych, w tym wodorowych. Pomimo upływu prawie 13 lat od daty powołania Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej – przedstawione powyżej cele przyświecające jego założycielom pozostają nadal aktualne.

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES