Monografia prof. Jana Popczyka “Energetyka rozproszona”, październik 2011

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z książ­ką prof. Jana Popczy­ka na temat ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej, któ­ra jest roz­wi­nię­ciem wcze­śniej­sze­go opra­co­wa­nia InE. Zosta­ła wyda­na przez Okręg Mazo­wiec­ki Pol­skie­go Klu­bu Eko­lo­gicz­ne­go (PKE), we współ­pra­cy z InE, w odpo­wie­dzi na zmia­ny eko­no­micz­ne, poli­tycz­ne i spo­łecz­ne jakie zaszły i zacho­dzą od 2010 roku. Potrze­bę jej przy­go­to­wa­nia dostrze­gły nie­mal jed­no­cze­śnie obie orga­ni­za­cje oraz autor opracowania.
prof. Jan Popczyk „Ener­ge­ty­ka rozproszona”

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES