Konferencje

Odwołane Szkolenie pn:,, Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich?

Szanowni Państwo ze względu na niską frekwencję cykl sześciu jednodniowych szkoleń
pn:,, Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich?

przeznaczonych  dla pracowników gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa mazowieckiego zainteresowanych tematyką pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich

Zostaje odwołany

 

Warsztaty pn:?Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary?

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej objęło Patronatem Honorowym organizowane przez Zespół CBE Polska warsztaty pn:?Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary?, które odbędą się 30 sierpnia 2012 roku w Katowicach.

Konferencja pn:,, ENERGETYKA PROSUMENCKA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO "

W dniu 23.05.2012 roku w Tarnowskich Górach odbyła się konferencja pt. ?Energetyka prosumencka odpowiedzią na potrzeby powiatu tarnogórskiego? zorganizowana przez Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej we współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster 3x20 oraz Zespołem Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Misją konferencji było stworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedstawicielami nauki, samorządu, biznesu, stowarzyszeń, w celu promowania działań na rzecz zrozumienia i rozwoju energetyki prosumenckiej w powiecie tarnogórskim, z uwzględnieniem potrzeb ludności, przedsiębiorców, gmin, wykorzystania zasobów ludzkich (szkolnictwo, kadry) i zasobów środowiskowych (utylizacja i wtórne wykorzystanie odpadów, OZE, rolnictwo energetyczne) powiatu.
Program konferencji obejmował referaty zgrupowane w dwóch blokach tematycznych.

Blok I: Energetyka prosumencka identyfikująca potrzeby lokalnej gospodarki

  1.  Jan Popczyk: Energetyka prosumencka,
  2. Katarzyna Wojtal, Anna Kucharczyk: Prezentacja Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
  3. Jerzy Ziora: Planowanie energetyczne w gminie ? szansa czy ustawowy obowiązek,
  4. Joachim Bargiel: Gmina jako potencjalny duży prosument,
  5. Andrzej Jurkiewicz: Wprowadzanie technologii OZE/URE ? nowy rodzaj zawodów  i usług.

Blok II: Mechanizmy wsparcia dla potrzeb energetyki prosumenckiej

  1. Stefania Koczar-Sikora: Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WSL na lata 2007 ? 2013 oraz w nowej perspektywie finansowej 2014 ? 2020,
  2. Ewa Maniecka: Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

            

 

Wygłoszone referaty oraz głosy, które pojawiły się podczas panelu dyskusyjnego pozwalają sformułować następujące wnioski.

  1. Celowym jest podpisanie umowy ramowej pomiędzy Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej a Zespołem Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, umożliwiającej wzajemne (Centrum-Szkoły) wsparcie w działaniach na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii zgodnych z zakresem działania iLab EPRO (Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej), a także w zakresie kształcenia wyspecjalizowanej kadry serwisantów, projektantów oraz certyfikatorów OZE/URE.
  1. Konieczna jest współpraca lokalnych mediów z podmiotami promującymi energetykę prosumencką, ze względu na małą świadomość społeczną w powiecie tarnogórskim dotyczącą możliwości, które tworzy energetyka prosumencka i potencjalnego wpływu tej energetyki na polepszenie standardów życia mieszkańców powiatu.
  2.  Położenie geograficzne oraz uwarunkowania przyrodnicze (lokalne zasoby) predestynują powiat tarnogórski do ponadprzeciętnego wykorzystania lokalnych zasobów, między innymi w postaci rolnictwa energetycznego (mikrobiogazownie rolniczo-utylizacyjne), odpadowej biomasy leśnej (pelett; źródła kogeneracyjne ORC, małej skali).

Żywimy szczerą nadzieje, że nasza inicjatywa pociągnie za sobą inne podobne projekty, które w efekcie doprowadzą do osiągnięcia wzajemnych powiązań w obrębie złotego czworokąta nauka-biznes-samorządy-stowarzyszenia w powiecie tarnogórskim i w województwie śląskim.

Anna Góra
Gliwice ? Tarnowskie Góry

Konferencja ?Wykorzystanie gazu w ciepłownictwie i elektroenergetyce?

Przedstawiciele Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zaproszeni zostali do wygłoszenia referatów w ramach panelu ?Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej? podczas Konferencji ?Wykorzystanie gazu w ciepłownictwie i elektroenergetyce?, która odbędzie się w Elblągu w dniu 9 czerwca 2009 r.
Podczas konferencji przedstawiciele SNWES wygłoszą następujące referaty:

Konferencja Naukowo-Techniczna 2009 ?Energetyka gazowa?

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej objęło patronatem IV Konferencję Naukowo-Techniczną 2009 ?Energetyka gazowa?, z kolei prof. Jan Popczyk wszedł w skład Rady Naukowo-Programowej konferencji i wygłosi referat podczas jednej z sesji plenarnych.

Konferencja w Bydgoszczy 18-19.11.2008 r. - ?Rozwój gospodarczy gminy a rozbudowa sieci gazowej?

W dniach 18-19 listopada 2008 roku w Hotelu ?Brda? w Bydgoszczy odbyła się konferencja ?Rozwój gospodarczy gminy a rozbudowa sieci gazowej? zorganizowana przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku (PSG). Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej ? zachęcamy do lektury zaprezentowanych przez nich referatów.
Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji.
18 listopada ? I dzień konferencji:
PANEL 1 ? Gazownictwo na zliberalizowanym rynku energii

"Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości - skutki pakietu energetyczno-klimatycznego"

Dnia 17 listopada br. w Sosnowcu odbyła się konferencja "Wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem w aspekcie Dyrektyw Unii Europejskiej".
W ramach tej konferencji Pan Bogusław Regulski - Wiceprezes Zarządu IGCP wygłosił prezentację pt. "Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości - skutki pakietu energetyczno-klimatycznego".
W załączniku znajduje się powyższa prezentacja.

"Możliwości zwiększenia zastosowania gazu ziemnego w ciepłownictwie"

Dnia 17 listopada br. w Sosnowcu odbyła się konferencja "Wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem w aspekcie Dyrektyw Unii Europejskiej".
W ramach tej konferencji Pan Janusz Cierpiał - Kierownik działu Planowania i Rozwoju Rynku w Departamencie Obrotu Gazem PGNiG S.A. wygłosił prezentację pt. "Możliwości zwiększenia zastosowania gazu ziemnego w ciepłownictwie".
W załączniku znajduje się powyższa prezentacja.

Konferencja ?VI Targi Energii 2009?, 22-23.10.2009 r.

W dniach 22 i 23 października 2009 r. w Centrum Kongresowym ?Warszawianka? w Jachrance odbyły się VI Targi Energii 2009, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Gospodarki.

Konferencje

KONFERENCJE/SEMINARIA   12 lipiec 2006 r.