Skład Zarzą­du:

  • Jakub Chmie­larz — Pre­zes Zarządu
  • Marze­na Komar – Wice­pre­zes Zarządu
  • Andrzej Saj — Wice­pre­zes Zarządu
  • Paweł Hałas — Czło­nek Zarządu

Skład Komi­sji Rewizyjnej:

  • Piotr Dudziak — Przewodniczący
  • Paweł Kuchar­czyk — Wiceprzewodniczący
  • Grze­gorz Pola­kow­ski — Sekretarz

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES