Misją Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­leż­nych Wytwór­ców Ener­gii Sko­ja­rzo­nej (SNWES) jest stwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny poglą­dów i doświad­czeń dla insty­tu­cji, pod­mio­tów gospo­dar­czych, orga­ni­za­cji i osób fizycz­nych w celu reali­za­cji dzia­łań zbież­nych z cela­mi sta­tu­to­wy­mi SNWES, co w kon­se­kwen­cji powin­no dopro­wa­dzić do stwo­rze­nia nie dys­kry­mi­nu­ją­cych warun­ków dzia­ła­nia dla nie­za­leż­nych wytwór­ców ener­gii sko­ja­rzo­nej, funk­cjo­nu­ją­cych poza sek­to­rem zawo­do­wych przed­się­biorstw elektroenergetycznych.
W celu stwo­rze­nia warun­ków dla dyna­micz­ne­go roz­wo­ju seg­men­tu nie­za­leż­nych wytwór­ców ener­gii sko­ja­rzo­nej, funk­cjo­nu­ją­cych poza sek­to­rem zawo­do­wych przed­się­biorstw elek­tro­ener­ge­tycz­nych koniecz­ny jest aktyw­ny udział człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia i jego sym­pa­ty­ków w two­rze­niu ram praw­nych dla funk­cjo­no­wa­nia ukła­dów sko­ja­rzo­nych w Polsce.

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES