Wybrane opracowania, prace studialne i artykuły prasowe zrealizowane przez Stowarzyszenie:

 • Aspek­ty han­dlu emi­sja­mi dla źró­deł gazowych
 • Stra­te­gia roz­wo­jo­wa dla gazo­wej koge­ne­ra­cji roz­pro­szo­nej — arty­kuł zamiesz­czo­ny zimą 2005 r. w dwu­mie­sięcz­ni­ku Faci­li­ty Manager
 • Wstęp­ne due dili­gen­ce Elek­tro­cie­płow­ni Sta­ra­cho­wi­ce Sp. z o.o. w upadłości.
 • Stu­dium wyko­nal­no­ści Pro­jek­tu ANIMEX-Szczecin.
 • Moder­ni­za­cja pro­ce­su tech­no­lo­gicz­ne­go w LOMANIA Sp. z o.o. poprzez zasto­so­wa­nie ukła­du koge­ne­ra­cyj­ne­go w pro­ce­sie przetwórczym.
 • Stu­dium wyko­nal­no­ści zasi­la­nia miej­sco­wo­ści Krzy­wiń w gaz E przy zasto­so­wa­niu LNG.
 • Oce­na efek­tyw­no­ści wyko­rzy­sty­wa­nia w latach 2006–2010 gazu ziem­ne­go zaazo­to­wa­ne­go Lm (o war­to­ści opa­ło­wej 20,2 MJ/m3 ze złóż lokal­nych) do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła przez duże­go odbior­cę prze­my­sło­we­go w porów­na­niu z kosz­ta­mi zaku­pu tych mediów od dostaw­cy zewnętrznego.
 • Porów­na­nie walo­rów eko­lo­gicz­nych gazu wyso­ko­me­ta­no­we­go gru­py E (GZ-50) oraz gazu ziem­ne­go zaazo­to­wa­ne­go gru­py Lw (GZ-41,5).
 • Wery­fi­ka­cja zało­żeń tech­no­lo­gicz­nych wraz ze wstęp­ną oce­ną pra­cy nowo­cze­snej elek­tro­cie­płow­ni bio­ga­zo­wej w Skrza­tu­szu oraz wyce­ną przed­mio­to­wej instalacji.
 • Ran­king cie­płow­ni komu­nal­nych oraz miej­skich i gmin­nych przed­się­biorstw ener­ge­ty­ki ciepl­nej – z punk­tu widze­nia moż­li­wo­ści budo­wy gazo­we­go ukła­du koge­ne­ra­cyj­ne­go lub poten­cjal­nej akwizycji.
 • Wstęp­na kon­cep­cja reali­za­cji pro­jek­tu budo­wy źró­dła wytwór­cze­go zasi­la­ne­go pali­wem gazo­wym z odwier­tów Bli­zna 5 i 11, wraz z ana­li­zą finan­so­wą pla­no­wa­ne­go przedsięwzięcia.
 • Opra­co­wa­nie ankie­ty potrzeb ener­ge­tycz­nych dla poten­cjal­nych klien­tów, wraz z arku­szem do wstęp­nej oce­ny eko­no­micz­nej poten­cjal­nych pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych w obsza­rze koge­ne­ra­cji i tri­ge­ne­ra­cji gazo­wej oraz mode­lem eko­no­micz­nym do kom­plek­so­wej oce­ny poten­cjal­nych pro­jek­tów inwestycyjnych.
 • Ana­li­za aspek­tów praw­nych, tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych zwią­za­nych z reali­za­cją dostaw ener­gii elek­trycz­nej do pod­mio­tów zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie kom­plek­su przy ul. Gro­bla 15 w Poznaniu.
 • Kon­cep­cja przy­łą­cze­nia gazo­we­go źró­dła wytwór­cze­go do odwier­tu gazo­we­go, wraz z okre­śle­niem meto­do­lo­gii pomia­rów i rozliczeń.
 • Kon­cep­cja moder­ni­za­cji i roz­bu­do­wy gospo­dar­ki ener­ge­tycz­nej na tere­nie Par­ku Wod­ne­go we Wrocławiu.
 • Zało­że­nia tech­nicz­no-eko­no­micz­ne do kon­cep­cji zasi­la­nia budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych Woj­sko­we­go Towa­rzy­stwa Budow­nic­twa Spo­łecz­ne­go „Kwa­te­ra” w Osiel­sku z dedy­ko­wa­nej kotłow­ni gazowej.
 • Kore­fe­rat do doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej zwią­za­nej z reali­za­cją przed­się­wzięć inwe­sty­cyj­nych: A. Zapro­jek­to­wa­nie, budo­wa i przy­łą­cze­nie do sie­ci zewnętrz­nych dwóch gazo­wych zesta­wów koge­ne­ra­cyj­nych dla pro­jek­tu pn. „Pro­mo­wa­nie wyko­rzy­sta­nia wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej poprzez budo­wę źró­dła cie­pła pra­cu­ją­ce­go w wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji zasi­la­ne­go gazem ziem­nym na tere­nie Cie­płow­ni Solec Kujaw­ski i Koronowo”.
 • Kore­fe­rat do doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej zwią­za­nej z reali­za­cją przed­się­wzięć inwe­sty­cyj­nych: B. Zapro­jek­to­wa­nie, budo­wa i przy­łą­cze­nie do sie­ci zewnętrz­nych trzech gazo­wych zesta­wów koge­ne­ra­cyj­nych dla pro­jek­tu pn. „Pro­mo­wa­nie wyko­rzy­sta­nia wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej poprzez budo­wę źró­dła cie­pła pra­cu­ją­ce­go w wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji zasi­la­ne­go gazem ziem­nym na tere­nie Cie­płow­ni Nakło n/N, Szu­bin i Oso­wa Góra”.

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES