Korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu

Sta­jąc się człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­leż­nych Wytwór­ców Ener­gii Sko­ja­rzo­nej otrzy­mu­je­cie Państwo:

  1. Moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie opi­nio­wa­nia rzą­do­wych pro­jek­tów legi­sla­cyj­nych o zasię­gu regio­nal­nym i kra­jo­wym w zakre­sie roz­wo­ju i pro­mo­wa­nia ener­ge­ty­ki, któ­rej wyko­rzy­sta­nie może w kon­se­kwen­cji skut­ko­wać mię­dzy inny­mi obni­że­niem opłat za gospo­dar­cze korzy­sta­nie ze środowiska.
  2.  Moż­li­wość pra­cy w zespo­le spe­cja­li­stów posia­da­ją­cych boga­te doświad­cze­nie w obsza­rze reali­za­cji pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych z zakre­su budo­wy sko­ja­rzo­nych źró­deł wytwór­czych, a co za tym idzie  moż­li­wość wymia­ny doświad­czeń oraz moż­li­wość uzy­ska­nia wspar­cia mery­to­rycz­ne­go dla indy­wi­du­al­nych projektów.
  3. Mozli­wość nawią­za­nia kon­tak­tów partnersko?biznesowych z pod­mio­ta­mi i oso­ba­mi fizycz­ny­mi zrze­szo­ny­mi w Stowarzyszeniu.
  4. Moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia wyni­ków badań i ana­liz tech­nicz­nych pro­wa­dzo­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie w celu wpro­wa­dze­nia mody­fi­ka­cji i ulep­szeń w obsza­rze świad­czo­nych  usług lub ofe­ro­wa­nych produktów.
  5.  Moż­li­wość udzia­łu w tar­gach, wysta­wach, kon­fe­ren­cjach  i sym­po­zjach o tema­ty­ce zwią­za­nej z roz­wo­jem roz­pro­szo­nych źró­deł wytwórczych.
  6.  Moż­li­wość pro­mo­cji wła­snej dzia­łal­no­ści za pośred­nic­twem witry­ny inter­ne­to­wej Sto­wa­rzy­sze­nia, jak rów­nież poprzez plat­for­mę inter­ne­to­wą Kla­stra 3x20 czy w ramach kam­pa­nii rekla­mo­wych pro­mu­ją­cych dzia­łal­ność Stowarzyszenia.
  7.  Moż­li­wość uczest­nic­twa w kon­ser­wa­to­rium orga­ni­zo­wa­nym cyklicz­nie przez kon­sor­cjum Kla­ster 3x20.

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES