Zebra­nie zało­ży­ciel­skie Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­leż­nych Wytwór­ców Ener­gii Sko­ja­rzo­nej (SNWES) odby­ło się w dniu 14 kwiet­nia 2005 roku w War­sza­wie. Ini­cja­ty­wa powsta­nia sto­wa­rzy­sze­nia zro­dzi­ła się pod wpły­wem rosną­ce­go roz­war­cia mię­dzy stra­te­gią UE (Dyrek­ty­wa koge­ne­ra­cyj­na 2004/8/WE) oraz stra­te­gią Pol­ski (Poli­ty­ka ener­ge­tycz­na Pol­ski do 2025 roku) w zakre­sie roz­wo­ju koge­ne­ra­cji roz­pro­szo­nej, a tak­że elek­tro­ener­ge­ty­ki gazo­wej w ogó­le, i rze­czy­wi­stą prak­ty­ką, któ­ra skut­ko­wa­ła tym, że coraz czę­ściej wyłą­cza­ne z eks­plo­ata­cji były małe i śred­nie gazo­we źró­dła koge­ne­ra­cyj­ne wybu­do­wa­ne przez nie­za­leż­nych wytwór­ców. Sto­wa­rzy­sze­nie powo­ła­li przed­sta­wi­cie­le cie­płow­nic­twa i gazow­nic­twa, nie­za­leż­ni inwe­sto­rzy spo­za elek­tro­ener­ge­ty­ki zawo­do­wej, a tak­że elek­tro­ener­ge­ty­cy ze śro­do­wi­ska uczelnianego.

Celem Sto­wa­rzy­sze­nia w roku 2005 było zapew­nie­nie nie­dy­skry­mi­nu­ją­cych warun­ków dzia­ła­nia nie­za­leż­nym wytwór­com ener­gii sko­ja­rzo­nej, dzia­ła­ją­cym poza sek­to­rem zawo­do­wych przed­się­biorstw elek­tro­ener­ge­tycz­nych. W hory­zon­cie śred­nio­ter­mi­no­wym — budo­wa part­ner­stwa publicz­no-pry­wat­ne­go obej­mu­ją­ce­go cie­płow­nic­two, gazow­nic­two i gmi­ny, ukie­run­ko­wa­ne­go na roz­wój koge­ne­ra­cji roz­pro­szo­nej we współ­dzia­ła­niu z ope­ra­to­ra­mi dys­try­bu­cyj­ny­mi w elek­tro­ener­ge­ty­ce. Nato­miast w hory­zon­cie dłu­go­ter­mi­no­wym celem było two­rze­nie, poprzez roz­wój koge­ne­ra­cji roz­pro­szo­nej, warun­ków do wdra­ża­nia w Pol­sce nowych tech­no­lo­gii wytwór­czych, w tym wodo­ro­wych. Pomi­mo upły­wu pra­wie 13 lat od daty powo­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­za­leż­nych Wytwór­ców Ener­gii Sko­ja­rzo­nej – przed­sta­wio­ne powy­żej cele przy­świe­ca­ją­ce jego zało­ży­cie­lom pozo­sta­ją nadal aktualne.

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES