Zwyczajne Walne Zebranie Członków SNWES

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków SNWES, które odbędzie się  w Gliwicach w dniu 4 czerwca 2009 roku (czwartek) o godzinie 11.30 w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2.
W przypadku braku kworum, zgodnie z zapisami § 24 ust. 6 Statutu, drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SNWES odbędzie się w odbędzie się w Gliwicach w dniu 04.06.2009 roku (czwartek) o godzinie 11.45 w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad Walnego Zebrania:

 • 1. Otwarcie zebrania.
 • 2. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • 3. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • 4. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
 • 5. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SNWES w 2008 roku.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SNWES za rok obrotowy 2008 oraz podziału zysku netto.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania dla Członków Komisji Rewizyjnej SNWES z wykonania obowiązków w 2008 roku:
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ? Pana Andrzeja Goździkowskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej ? Pana Piotra Dudziaka.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania dla Członka Komisji Rewizyjnej ? Pana Marka Deca
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu SNWES w 2008 roku.
 • 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania dla Członków Zarządu SNWES z wykonania obowiązków w 2008 roku:
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania dla Prezesa Zarządu SNWES ? Pana Jana Popczyka.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania dla Wiceprezesa Zarządu SNWES ? Pana Bogusława Regulskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania dla Członka Zarządu SNWES ? Pana Henryka Bałuta.
 • 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu SNWES na trzecią kadencję.
 • 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej SNWES na trzecią kadencję.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działania Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej na 2009 rok oraz Budżetu SNWES na rok 2009.
 • 14. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich w 2010 roku.
 • 15. Sprawy różne.
 • 16. Zamknięcie zebrania.


Materiały związane z porządkiem obrad zostaną przesłane do członków SNWES pocztą elektroniczną.
Biuro SNWES