Zapytanie do Ministerstwa Gospodarki

W dniu 15 lutego 2010 SNWES wystosowało do Ministerstwa Gospodarki zapytanie dotyczące przyszłości systemów wsparcia energetyki odnawialnej oraz wysokosprawnej kogeneracji zawartych w ustawie Prawo energetyczne. Zapytanie dotyczyło następujących problemów:

  1. W § 9. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przedstawiono wymagany udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji  lub  z  uiszczonej opłaty  zastępczej, w  wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym. Wymagania te przedstawiono w horyzoncie czasowym do 2012 roku. Ponadto, w projekcie nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia (Do druku nr 2176,  Warszawa, 20 sierpnia 2009 r. - dostępne w serwisie internetowym http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/) nie przedłużono wymienionego powyżej horyzontu czasowego dla świadectw dotyczących jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo energetyczne a dla nowego typu świadectw pochodzenia energii, dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy (wprowadzonych ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw), zakres obowiązku zdefiniowano w horyzoncie czasowym do 2018 roku.

    Jakie są plany dotyczące zakresu przedstawionego powyżej obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii z kogeneracji po upływie wymienionych horyzontów czasowych, tzn. po 2012 roku w zakresie  świadectw dotyczących jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo energetyczne oraz po 2018 roku w zakresie świadectw pochodzenia energii, dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy?
  2. Zgodnie z art. 9a, ust. 9, pkt. 5 ustawy Prawo energetyczne, wielkość obowiązku    uzyskania i przedstawienia  do  umorzenia  świadectw  pochodzenia,  o  których  mowa  w art. 9e ust. 1 tej ustawy, w sprzedaży  energii  elektrycznej  odbiorcom  końcowym, powinna zostać określona na okres kolejnych 10 lat. W § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zakres wymienionego powyżej obowiązku określono w horyzoncie czasowym do 2017 roku. Dostępny w serwisie internetowym Ministerstwa Gospodarki projekt nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia (http://www.mg.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Energetyka/ wersja przesłana w dniu 12 października 2009 r. do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych) nie przewiduje rozszerzenia horyzontu czasowego, w jakim określono omawiany obowiązek. 

    Jakie są plany dotyczące zakresu przedstawionego powyżej obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii po upływie wymienionego horyzontu czasowego, tzn. po 2017 roku?

Odpowiedź przedstawiającą stanowisko Ministerstwa w zakresie przedstawionych problemów Stowarzyszenie uzyskało dopiero po przeszło dwóch miesiącach, jednakże nie rozwiewa ona wątpliwości związanych z przyszłością systemów wsparcia opartych na świadectwach pochodzenia energii. Mianowicie, w zakresie energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych, do końca roku planowana jest nowelizacja stosownego rozporządzenia i określenie zakresu obowiązków w nim zawartych w horyzoncie czasowym do 2020 roku, natomiast kierunki przyszłych zmian legislacyjnych w systemie świadectw pochodzenia dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji zostaną określone w przygotowywanym aktualnie ?Programie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji do 2030 roku?.

Pełna treść stanowiska Ministerstwa w załączeniu.

ZałącznikRozmiar
pismo-z-MG-swiadectwa.pdf191.35 KB