Inicjatywa MARR - Zaproszenie do udziału w projekcie ?Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania ? podstawą bezpieczeństwa energetycznego?

Do Biura SNWES wpłynęło zaproszenie wystosowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. do włączenia się w realizację projektu ?Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania ? podstawą bezpieczeństwa energetycznego?, realizowanego od dnia 1 stycznia br. w ramach Priorytetu V programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ? Dyfuzja innowacji, działanie 5.1. ?Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym? i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym projekcie bardzo prosimy o kontakt z Biurem SNWES. Współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. polegać będzie na przygotowywaniu i ocenie dokumentacji konkursowej w poszczególnych tematach wchodzących w zakres projektu.
Bezpośrednim celem ww. projektu jest zainicjowanie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej odnawialne źródła energii. Projekt jest próbą wkroczenia na nowy rynek. Gromadzone w trakcie jego realizacji informacje naukowo-techniczne, handlowe, wyniki pomiarów, know-how, mają stanowić dla uczestników największą wartość, pogłębiającą istniejące i tworzącą nowe powiązania kooperacyjne. Dlatego istotą przedsięwzięcia jest zdobywanie i upowszechnianie wśród uczestników nowej wiedzy pozyskanej ze współpracy w testowaniu i wdrażaniu nowej technologii.
Zadaniem projektu jest opracowanie nowych technologii i rozwiązań takich jak:

  • platforma wsparcia powiązań kooperacyjnych i inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, energetyki odnawialnej i innych;
  • system baz wiedzy z zakresu pojazdów elektrycznych i odnawialnych źródeł energii;
  • wielofunkcyjny, miejski samochód elektryczny;
  • system zdalnego monitorowania pojazdów;
  • lekkie pojazdy elektryczne jedno- i dwuśladowe;
  • wzorcowy serwis pojazdów elektrycznych;
  • model i testowe wdrożenie miejskiego systemu ładowania pojazdów elektrycznych;
  • prototypy przydomowych i przyzakładowych mikroelektrowni.


Uczestnicy projektu to podmioty funkcjonujące w ramach powiązania kooperacyjnego. Podjęte w ramach projektu działania mają stymulować zrzeszonych w powiązaniu przedsiębiorców do realizacji, a potem kontynuacji innowacyjnych przedsięwzięć.
Koordynator Projektu MARR S.A. uzyskane dofinansowanie przeznaczy na działania o charakterze inwestycyjnym, które przyczynią się do rozwoju powiązania kooperacyjnego. Wykonawcy założonych działań będą wyłaniani w drodze zamówień publicznych.
Produkty projektu udostępniane będą wyłącznie członkom powiązania kooperacyjnego, jednakże formuła powiązania ma charakter otwarty i umożliwia wstąpienie do powiązania nowych podmiotów.