Misja i Cele Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (SNWES) jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń  dla instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji i osób fizycznych w celu realizacji działań zbieżnych z celami statutowymi SNWES, co w konsekwencji powinno doprowadzić do stworzenia nie dyskryminujących warunków działania dla niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych.
W celu stworzenia warunków dla dynamicznego rozwoju segmentu niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych konieczny jest aktywny udział członków Stowarzyszenia i jego sympatyków w tworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania układów skojarzonych w Polsce. 

Cele SNWES  
                                            
Cele Stowarzyszenia szczegółowo określają zakres jego działań, gdyż ukierunkowane są na:

  • Zapewnienie nie dyskryminujących warunków działania niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych.
  • Budowa Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) obejmujące między innymi ciepłownictwo, gazownictwo i gminy, ukierunkowanego na rozwój kogeneracji rozproszonej we współdziałaniu z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) w elektroenergetyce.
  • Tworzenie, poprzez rozwój kogeneracji rozproszonej, warunków wdrożenia w Polsce technologii wodorowych.
  • Tworzenie warunków do wdrażania rozwiązań z zakresu kogeneracji rozproszonej w sektorach:

- rolnictwa energetycznego,
- gospodarki odpadami( oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów)
- przemysłu ( kopalnie węgla kamiennego)

Cele stowarzyszenia są realizowane poprzez:

  • Występowanie do instytucji rządowych z wnioskami dotyczącymi nowelizacji istniejących a także tworzenie nowych aktów prawnych regulujących tematykę rozwoju energetyki skojarzonej.
  • Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w celu zapewnienia warunków dla rozwoju sektora niezależnych wytwórców w obszarze energii skojarzonej, w szczególności obniżenia ryzyka regulacyjnego dla działalności  niezależnych inwestorów w tym obszarze.
  • Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej na rzecz popularyzacji energetyki skojarzonej oraz realizacji  programów mających na celu wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju rynku rozproszonych źródeł wytwórczych energii.
  • Organizowanie sympozjów, konferencji naukowych oraz szkoleń o tematyce zgodnej z celami statutowymi stowarzyszenia.
  • Prowadzenie działań public relations w obszarach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.