Notatka w sprawie pisma do Ministerstwa Gospodarki

W lipcu 2012 r. Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej wystosowało pismo do Ministerstwa Gospodarki, w którym wyraziło zaniepokojenie wydłużającymi się pracami nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne mającą zapewnić kontynuację systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, a także przedstawiło sytuację ekonomiczną sektora elektrociepłowni gazowych i wyraziło prośbę w zakresie przyspieszenia prac nad nowelizacją przepisów regulujących wymieniony system wsparcia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawą z dnia 12 stycznia 2007r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności) system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji (za wyjątkiem kogeneracji wykorzystującej biogaz rolniczy lub gaz z odmetanowania kopalń) oparty na świadectwach pochodzenia energii i związanych z nimi prawach majątkowych obowiązuje do 31.03.2013 r.

Wydłużenie obowiązywania tego systemu wsparcia do 31.03.2021 r. jest planowane w ramach projektowanej nowej ustawy Prawo energetyczne, która stanowi część tzw. ?trójpaku energetycznego? (obok projektowanych ustaw o odnawialnych źródłach energii oraz Prawo gazowe).

Z uwagi na przedłużające się prace nad nowymi ustawami i związaną z tym niepewność w zakresie obowiązywania systemu świadectw pochodzenia w 2013 r., elektrociepłownie gazowe znalazły się w trudnej sytuacji wynikającej z konieczności podjęcia decyzji o wolumenie zakupu paliwa gazowego w 2013 r. (tzw. roczne ilości umowne gazu) oraz zakontraktowania sprzedaży energii elektrycznej przy uwzględnieniu przesłanek ekonomicznych i zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw.

Treść pisma wystosowanego przez SNWES do Ministerstwa Gospodarki

Wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Gospodarki w odpowiedzi na pismo wystosowane przez SNWES