Konferencja pn:,, ENERGETYKA PROSUMENCKA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO "

W dniu 23.05.2012 roku w Tarnowskich Górach odbyła się konferencja pt. ?Energetyka prosumencka odpowiedzią na potrzeby powiatu tarnogórskiego? zorganizowana przez Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej we współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster 3x20 oraz Zespołem Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Misją konferencji było stworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedstawicielami nauki, samorządu, biznesu, stowarzyszeń, w celu promowania działań na rzecz zrozumienia i rozwoju energetyki prosumenckiej w powiecie tarnogórskim, z uwzględnieniem potrzeb ludności, przedsiębiorców, gmin, wykorzystania zasobów ludzkich (szkolnictwo, kadry) i zasobów środowiskowych (utylizacja i wtórne wykorzystanie odpadów, OZE, rolnictwo energetyczne) powiatu.
Program konferencji obejmował referaty zgrupowane w dwóch blokach tematycznych.

Blok I: Energetyka prosumencka identyfikująca potrzeby lokalnej gospodarki

  1.  Jan Popczyk: Energetyka prosumencka,
  2. Katarzyna Wojtal, Anna Kucharczyk: Prezentacja Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
  3. Jerzy Ziora: Planowanie energetyczne w gminie ? szansa czy ustawowy obowiązek,
  4. Joachim Bargiel: Gmina jako potencjalny duży prosument,
  5. Andrzej Jurkiewicz: Wprowadzanie technologii OZE/URE ? nowy rodzaj zawodów  i usług.

Blok II: Mechanizmy wsparcia dla potrzeb energetyki prosumenckiej

  1. Stefania Koczar-Sikora: Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WSL na lata 2007 ? 2013 oraz w nowej perspektywie finansowej 2014 ? 2020,
  2. Ewa Maniecka: Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

            

 

Wygłoszone referaty oraz głosy, które pojawiły się podczas panelu dyskusyjnego pozwalają sformułować następujące wnioski.

  1. Celowym jest podpisanie umowy ramowej pomiędzy Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej a Zespołem Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, umożliwiającej wzajemne (Centrum-Szkoły) wsparcie w działaniach na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii zgodnych z zakresem działania iLab EPRO (Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej), a także w zakresie kształcenia wyspecjalizowanej kadry serwisantów, projektantów oraz certyfikatorów OZE/URE.
  1. Konieczna jest współpraca lokalnych mediów z podmiotami promującymi energetykę prosumencką, ze względu na małą świadomość społeczną w powiecie tarnogórskim dotyczącą możliwości, które tworzy energetyka prosumencka i potencjalnego wpływu tej energetyki na polepszenie standardów życia mieszkańców powiatu.
  2.  Położenie geograficzne oraz uwarunkowania przyrodnicze (lokalne zasoby) predestynują powiat tarnogórski do ponadprzeciętnego wykorzystania lokalnych zasobów, między innymi w postaci rolnictwa energetycznego (mikrobiogazownie rolniczo-utylizacyjne), odpadowej biomasy leśnej (pelett; źródła kogeneracyjne ORC, małej skali).

Żywimy szczerą nadzieje, że nasza inicjatywa pociągnie za sobą inne podobne projekty, które w efekcie doprowadzą do osiągnięcia wzajemnych powiązań w obrębie złotego czworokąta nauka-biznes-samorządy-stowarzyszenia w powiecie tarnogórskim i w województwie śląskim.

Anna Góra
Gliwice ? Tarnowskie Góry

ZałącznikRozmiar
Materiały Konferencyjne19.44 MB