Prezentacja źródeł - ZG Rzeszów

Inicjatywa odnośnie realizacji projektu została podjęta przez ZG Rzeszów w 2000 roku. W początkowej fazie prac przygotowawczych projekt miał status projektu demonstracyjnego (był to status, który wiązał się z założeniem, że zapoczątkowanie rozwoju rynku gazowych projektów kogeneracyjnych bez projektu demonstracyjnego będzie niemożliwe). W fazie tej ZG Rzeszów koncentrował się na pracach przygotowawczych techniczno-projektowych. Przyjęto przy tym, że zainstalowany agregat będzie pracował tylko na potrzeby ZG Rzeszów. Po utworzeniu Zespołu specjalistów grupy kapitałowej PGNiG ds. rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła opartej na gazie ziemnym (dalej zwanym ?Zespołem?) Projekt ?Rzeszów? stał się przedmiotem wspólnych działań ZG Rzeszów oraz PEG. W szczególności projekt ten został określony w opracowaniu nt. ?Identyfikacja głównych ograniczeń w budowie rynku kogeneracji gazowej i działania wspomagające Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. w przezwyciężaniu tych ograniczeń? wykonanym przez PEG, przy współudziale Zespołu w kwietniu 2001 roku, jako jeden z projektów o najlepszych uwarunkowaniach realizacyjnych. Konsekwencją włączenia się PEG do współpracy w zakresie prac przygotowawczych było nadanie Projektowi ?Rzeszów? charakteru projektu komercyjnego, co pociągnęło za sobą między innymi potrzebę uwzględnienia po stronie odbiorców ciepła i energii elektrycznej produkowanych w agregacie dodatkowych, oprócz ZG Rzeszów, odbiorców tych mediów.
Zasadniczą częścią Projektu ?Rzeszów? była instalacja na terenie siedziby ZG Rzeszów (listopad 2005 r.) agregatu kogeneracyjnego typu ME 3066 DH1 na bazie silnika na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50, w wersji kontenerowej.
Parametry nominalne agregatu w trybie pracy ciągłej dla pracy równoległej z siecią energetyczną (dla obciążenia 100%):

  • Wyjście elektryczne generatora (bez możliwości przeciążenia) -    116 kW
  • Wyjście termiczne  -  198 kW
  • Całkowita energia wejściowa -  337 kW
  • Sprawność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie gazowym -  93,3 %.

Układ w systemie ciągłym pracuje od listopada 2006 r. i produkuje energię elektryczną na potrzeby budynków ZG Rzeszów, (nadwyżka oddawana jest do sieci elektroenergetycznej Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A.) oraz ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania budynku biurowego ZG Rzeszów przy ul. Wspólnej 5.
Wiosną 2007 r. układ kogeneracyjny zostanie rozbudowany o chłodniczy agregat absorpcyjny typu WFC SC-30 firmy York. Agregat absorbcyjny produkował będzie w okresie letnim wodę lodową na potrzeby układu centralnej klimatyzacji w budynku biurowym ZG Rzeszów przy ul. Wspólnej 5.

ZałącznikRozmiar
07.01.01_Galeria_ZG_Rzeszow-1.doc8.15 MB