Prezentacja źródeł - ECO Opole

W latach 1998-1999 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. przeprowadziła inwestycję polegającą na zabudowie gazowego układu skojarzonego na terenie ciepłowni centralnej w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Opolu. Wybór układu skojarzonego poprzedzony został analizą określającą zapotrzebowanie na energię elektryczną ciepłowni oraz potrzeby cieplne miejskiego systemu w okresie letnim z uwzględnieniem parametrów sieci ciepłowniczej oraz tendencji rozwojowych miejskiego systemu ciepłowniczego. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych analiz techniczno-ekonomicznych zrealizowano wariant źródła skojarzonego opartego na turbinie gazowej współpracującej z kotłem wodnym odzysknicowym. Dodatkowo zabudowano kocioł gazowy w celu produkcji ciepła w szczytach i jako urządzenie rezerwowe. Decyzję inwestycyjną podjęto jako alternatywę dla konieczności modernizacji dwóch najstarszych, opalanych miałem, kotłów wodnych WR-25. W ich miejsce zabudowano układ kogeneracyjny co pozwoliło na uniknięcie nakładów na remont kapitalny kotłów oraz na budowę instalacji odsiarczania spalin warunkowanej ówczesnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
Zespół kogeneracyjny składa się z turbiny gazowej i kotła odzysknicowego. Układ skojarzony wytwarza energię elektryczną dla potrzeb własnych elektrociepłowni i na sprzedaż do odbiorców końcowych oraz lokalnej spółki dystrybucyjnej. Dzięki skierowaniu spalin wylotowych z turbiny gazowej do kotła odzysknicowego produkowana jest jednocześnie gorąca woda zasilająca miejski system ciepłowniczy (m.s.c.) przez cały rok. W układzie zastosowano turbinę gazową TEMPEST DLE produkcji koncernu ABB ALSTOM POWER.
Wybrane parametry techniczne układu skojarzonego:

  • moc elektryczna turbiny: - 7,352  MWel  przy warunkach normalnych ISO,
  • temperatura spalin wylotowych  > 558 oC ? 15oC,
  • strumień masy spalin wylotowych  > 28,57 kg/s ? 3%
  • moc kotła odzysknicowego  - 14,2 MWt.

Turbina gazowa wraz z kotłem odzysknicowym pracują jako tzw. źródło podstawowe, tzn. przez okres całego roku wyłączając postoje na obsługę techniczną turbiny, przeglądy oraz postoje przymusowe w przypadkach awaryjnych.
Ze względu na wielkość maksymalnego zapotrzebowania cieplnego miejskiego systemu w sezonie grzewczym każda ilość ciepła wyprodukowanego przez układ skojarzony jest sprzedawana. Latem, poza okresami postojów technologicznych, turbozespół pracuje jako jedyne źródło - całkowita ilość wyprodukowanego przez układ ciepła wykorzystywana jest na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na stałą wydajność cieplną turbozespołu oraz wahania przepływu wody grzewczej następuje wtedy zjawisko akumulacji ciepła w sieci cieplnej.