Prezentacja źródeł - EC Tuchów

Projekt ?Tuchów? zrealizowany został w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte w 2002 roku pomiędzy Polskimi Elektrowniami Gazowymi (PEG), jako inwestorem, i Zakładem Energetycznym Tarnów S.A. (obecnie ENION S.A. Oddział w Tarnowie) w zakresie budowy rynku gazowej kogeneracji rozproszonej na obszarze działania Zakładu, przy współudziale Gminy Tuchów.
Projekt polegał na przebudowie przestarzałej osiedlowej kotłowni węglowo-olejowej (kotłownia ?Centrum?), stanowiącej własność gminy, w nowoczesną elektrociepłownię gazową (EC Tuchów) poprzez wyłączenie z eksploatacji węglowego kotła fluidalnego KFDs-80 o mocy zainstalowanej 1 MWt zasilanego miałem węglowym (roczne zużycie miału węglowego około 560 ton) i zainstalowaniu w jego miejsce kotła gazowego (Remeha), gazowego agregatu kogeneracyjnego (Tedom) oraz wymianie palnika olejowego w eksploatowanym kotle Buderus na gazowy (wcześniej kocioł Buderus pracował jako olejowy, równolegle z kotłem fluidalnym).
Inwestycja ta, zrealizowana głównie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców końcowych pozwoliła uzyskać bardzo istotne efekty w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, a w szczególności: benzo(?)pirenu, pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz likwidację produkcji popiołów i żużli (roczna produkcja tych odpadów wynosiła ok. 106 ton). Modernizacja została przeprowadzona ze środków własnych PEG. EC Tuchów wyposażona jest obecnie w następujące urządzenia wytwórcze:
?    agregat kogeneracyjny TEDOM CENTO M 66 SP o mocy elektrycznej 66 kWe  i cieplnej 106 kWt oraz całkowitej sprawności (przemiany energii chemicznej paliwa) 87,8%, zasilany gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50, napędzany gazowym, czterosuwowym silnikiem spalinowym MAN E 0826 E302 o zapłonie iskrowym, w układzie rzędowym z sześcioma cylindrami. Źródłem energii elektrycznej jest dwułożyskowy synchroniczny generator LSA 44.2 VS4 LEROY SOMER o mocy znamionowej 80kW/100kVA i sprawności 94,4%,

  • niskotemperaturowy gazowy kocioł kondensacyjny REMEHA GAS 3002 ECO/17 o mocy 470 kWt, zasilany gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50,
  • kocioł BUDERUS G-605 z palnikiem gazowym Giersch typ MG 3.1-M-L-N o mocy nominalnej 880 kWt (rok produkcji kotła 1997, palnika 2003), zasilany gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50.

Ciepło do odbiorców końcowych (spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych) dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej dzierżawionej od gminy Tuchów, zmodernizowanej przez PEG w całości ze środków własnych. Modernizacja sieci w sposób bardzo istotny przyczyniła się do podwyższenia sprawności przesyłu ciepła (straty przesyłowe ciepła zostały obniżone z około 30% produkowanego ciepła przed modernizacją do około 10% po modernizacji).
W ślad za efektywną przebudową kotłowni ?Centrum? w elektrociepłownię EC Tuchów zmodernizowano również małą kotłownię gazową zasilającą w ciepło budynki administrowane przez Urząd Gminy (kotłownia ?J.P. II?), poprzez zastąpienie dwóch kotłów węglowych o mocy zainstalowanej ok. 200 kWt zasilanych węglem kamiennym typu orzech (roczne zużycie węgla około 67 ton) niskotemperaturowym gazowym kotłem kondensacyjnym REMEHA GAS 350S/7 o mocy 141 kWt, zasilanym gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50.
Realizacja Projektu ?Tuchów? podzielona została na III etapy. Pierwszy, zakończony w listopadzie 2002 roku, obejmował wyłączenie z eksploatacji węglowego kotła fluidalnego i zainstalowaniu w jego miejsce kotła gazowego (Remeha), a także modernizację węzłów cieplnych (indywidualnych i grupowych), sieci ciepłowniczej pozostającej własnością gminy oraz budynku kotłowni. Drugi etap, zakończony w październiku 2003 roku, obejmował instalację gazowego agregatu kogeneracyjnego oraz budowę małej kotłowni gazowej (kotłownia ?J.P. II?). Trzeci etap realizacji projektu, zakończony w lutym 2004 roku obejmował wymianę palnika olejowego na gazowy w kotle Buderus.
O złożoności organizacyjnej małego Projektu  ?Tuchów? (nakłady inwestycyjne około 1,1 mln PLN, roczne przychody około 700 tys. PLN), i jednocześnie o skuteczności zarządzania takim projektem przez podmioty uznawane dotychczas za niewłaściwe (nie spełniające kryteriów profesjonalizmu) za pomocą rozbudowanych stosunków umownych (umów cywilno-prawnych) świadczy bardzo długa lista zrealizowanych bądź realizowanych umów z partnerami biznesowymi.

ZałącznikRozmiar
07.01.01_Galeria_EC_Tuchow-1.doc8.49 MB