PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH SP. Z O.O. ZAKOŃCZYŁO PRZEDSIĘWZIĘCIE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWEJ.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z założeniami, przedsięwzięcie pn. ?Rozbudowa elektrociepłowni gazowej   w Siedlcach ? budowa bloku gazowo parowego  w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji  oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza? zostało zrealizowane.

          Kogeneracyjny blok parowo-gazowy, oparty na bazie urządzeń pochodzących z zakupionej przez siedleckie przedsiębiorstwo  Elektrociepłowni Starachowice rozpoczął,  po niespełna rocznym okresie budowy, pracę z pierwszymi dniami stycznia 2012 r.
         Jest to pierwsza w Polsce tego typu inwestycja, polegająca na kompleksowym przeniesieniu  elektrociepłowni  z jednego miasta do drugiego.

        Jednocześnie jest to największe przedsięwzięcie w dziejach firmy, pozwalające zwiększyć produkcję energii elektrycznej o 36 MW i energii cieplnej o 34 MW, stawiające przedsiębiorstwo w szeregu znaczących producentów energii elektrycznej.
        Po rozbudowie, przedsiębiorstwo eksploatuje elektrociepłownię o łącznej mocy  ok. 50 MW el  i 58 MW th. Zdolności produkcyjne źródła to w zakresie energii elektrycznej ok. 270 tys. MWh rocznie i ok. 1 mln GJ energii cieplnej. Przewidywany udział produkcji ciepła  w wysokosprawnej kogeneracji uzyskanej z paliwa gazowego wzrośnie z 45% (przed rozbudową) do ponad 75% obecnie.

         Siedlecka elektrociepłownia to aktualnie największa pod względem liczby turbin gazowych (4 szt.) elektrociepłownia gazowa, której właścicielem jest samorząd.
Całkowita wartość inwestycji wynosząca ok. 50 mln zł,  sfinansowana została ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska.
Zakres przedsięwzięcia :
       Blok gazowo-parowy wyposażony w:
?    dwie turbiny gazowe Solar Titan 130 o mocy 14 MW każda  
?    dwa kotły parowe z ekonomizerami ciepłowniczymi
?    turbinę parową upustowo-kondensacyjną firmy B&V o mocy 8 MW
?    wymiennik ciepłowniczy na upuście turbiny parowej
?    chłodnię wentylatorową do chłodzenia skraplacza
?    układ wyprowadzenia mocy elektrycznej na napięciu 110kV poprzez dwa transformatory WN/SN do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
?    pomocnicze układy i  instalacje
Cele przedsięwzięcia  :
?    Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko istniejącej działalności przemysłowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z. o.o.  (zmniejszenie emisji  substancji szkodliwych poniżej obowiązujących standardów, w tym także kancerogennych b-a-pirenów o ok. 12  kg rocznie).
?    Ograniczenie energochłonności procesu produkcji w przedsiębiorstwie
?    Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi w przedsiębiorstwie
?    Wspomaganie realizacji zobowiązań negocjacyjnych Polski w zakresie wdrażania określonych dyrektyw Unii Europejskiej z dziedziny ochrony środowiska ? Dyrektywa LCP (80/2001/WE) dotycząca ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń  z obiektów energetycznego spalania, dyrektywa IED (2010/75/WE) w sprawie emisji przemysłowych.